Meditativ Wanderen zum ënneren Fridden

Waassersënneswee Eschdorf Eschdorf

Depressioun kann jiddereen treffen, an et as wichteg dass mer éierlech mat engem kënnen doriwer schwätzen, an awer och dass mer net färten eis selwer nozelauschteren an rem zeréck zu…