Sensibilisatiounswoch am Kannerhaus Wooltz

Wiltz

- Themewoch zur mentaler Gesondheet fir d'Kanner aus den Crèchen an Maison Relaisen vum Kannerhaus Wooltz - Intern Aktivitéiten ginn ugebueden wéi zum Beispill Kanner-Yoga, Relaxatioun, Fantasie-Reesen, Thema Emotiounen (Gefillsmonster),…